ΜΕΛΗ ΟΜΙΛΟΥ

Τα ιδρυτικά µέλη του Σωματείου είναι 26.
Τα μέλη είναι τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

α) Τακτικά µέλη θεωρούνται τα ιδρυτικά µέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

β) Αρωγά µέλη μπορούν να γίνουν ενήλικες και των δύο φύλων, κυνόφιλοι των Ιστριακών ιχνηλατών καθώς και όσοι αποδεχόμενοι τους σκοπούς του Σωματείου, επιθυμούν να εργασθούν προς επίτευξη αυτών ή επιθυμούντες να συντελέσουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου ενισχύουν αυτόν οικονομικώς αποδεχόμενοι το καταστατικό και τον εκάστοτε κανονισμό. Τα αρωγά µέλη έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις µε τα τακτικά, εκτός του δικαιώματος του «εκλέγειν και του εκλέγεσθαι». Αφού συμπληρώσουν δύο (2) έτη ευδόκιμης θητείας μπορούν να γίνουν τακτικά, ύστερα από σχετική αίτησή τους προς το Σωματείο.

γ) Επίτιμα µέλη μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής, όσοι προσέφεραν ή δύνανται να προσφέρουν στο Σωματείο µε το κύρος, την προσωπικότητα και τη δράση τους εξαιρετικές υπηρεσίες και όσοι εργάσθηκαν για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα µέλη, ανακηρύσσονται από το Δ/Σ του Σωματείου µε παμψηφία των µελών του, τα δε µέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά µόνο δικαίωμα λόγου σ’ αυτές.