ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο.Φ.Ι.Ι.Ε.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ο.Φ.Ι.Ι.Ε.συντάχθηκε σύμφωνα µε το άρθρο 27 του καταστατικού, και σκοπός του είναι να συμπληρώνει, να επεξηγεί, και να ερμηνεύει το καταστατικό του Συλλόγου στα σημεία που δεν έχουν προβλεφθεί κατά την σύνταξή του, η δεν διευκρινίζονται επαρκώς. Παράλληλα ιδρύει και καθιερώνει θεσμούς που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το καταστατικό.
Άρθρα του παρόντος δεν δύνανται να έρχονται σε αντίθεση µε το καταστατικό του Συλλόγου.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1.
Ο Ο.Φ.Ι.Ι.Ε. έχει σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται στα άρθρα του καταστατικού του Συλλόγου, και εναρμονίζονται µε τους διεθνείς κανόνες του F.C.I. - και κατ’ επέκταση του Κ.Ο.Ε. 

Άρθρο 2.
Τακτικό η Αρωγό µέλος που είναι εγγεγραμμένο στον Ο.Φ.Ι.Ι.Ε, επιτρέπεται να είναι εγγεγραμμένο σε άλλο κυνοφιλικό Σωματείο εντός Ελλάδας, µε το ίδιο η παρεμφερές αντικείμενο. Αντίθετα δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στο Δ/Σ του Ο.Φ.Ι.Ι.Ε.

Άρθρο 3. Υποχρεώσεις μελών.
Τα Τακτικά και Αρωγά μέλη του ΟΦΙΙΕ υποχρεούνται:

 1. Να μεριμνούν για την έγκαιρη καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους.
 2. Να συμμετέχουν ενεργά στις πάσης φύσεως εκδηλώσεις του ομίλου και να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για την επιτυχία αυτών οικονομική και μη.
 3. Να συμμετέχουν στις εκθέσεις μορφολογίας σκυλιών που διοργανώνει ο ΟΦΙΙΕ.
 4. Να μελετούν και να τηρούν επ’ ακριβώς, όλες τις διατάξεις και απαγορεύσεις περί θήρας.
 5. Να εγγράφουν άμεσα όλα τα ζώα των Ιστριακών ιχνηλατών ιδιοκτησίας τους στο μητρώο σκυλιών του ΟΦΙΙΕ και να έχουν ηλεκτρονική ταυτοποίηση σε αυτά. Ιδιαίτερα τα κουτάβια, ηλικίας 50 ημερών και άνω, να έχουν όλα ηλεκτρονική ταυτοποίηση ή και δερματοστιξία (τατουάζ).
 6. Να ενημερώνουν επιμελώς το ατομικό βιβλιάριο των ζώων τους και να αναγράφουν σ’ αυτό όλα τα ζευγαρώματα.  
 7. Να εγγράφουν άμεσα όλα τα πιστοποιημένα ζώα (και αυτά που εισάγουν από το Εξωτερικό) στο μητρώο σκυλιών του ΟΦΙΙΕ και στον Κ.Ο.Ε.
 8. Να δηλώνουν άμεσα και έγκαιρα στον ΟΦΙΙΕ όλα τα προγραμματισμένα ζευγαρώματα των Επιλεγμένων Γεννητόρων τους και στη συνέχεια τις γέννες.
 9. Να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στην Επιτροπή Βελτίωσης Αναπαραγωγής (ΕΒΑ), για τον έλεγχο και την πιστότητα των ζευγαρωμάτων και γεννών των Επιλεγμένων Γεννητόρων.
 10. Να παρουσιάζουν όλα τα χρονιάρικα κουτάβια Επιλεγμένων Γεννητόρων σε επίσημη έκθεση μορφολογίας προς αξιολόγηση και να προσκομίζουν άμεσα στo Σωματείο, αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης. Να τα παρουσιάζουν επίσης σε ηλικία ενός έτους περίπου, προς Έλεγχο Φυσικών Προσόντων, σε συνεννόηση με τον ΟΦΙΙΕ.
 11. Να δηλώνουν όλες τις γέννες Επιλεγμένων Γεννητόρων και να εγγράφουν όλα τα κουτάβια τους στον Κ.Ο.Ε.
 12. Να προσκομίζουν άμεσα τα αντίγραφα των Pedigree των σκυλιών τους στον ΟΦΙΙΕ.
 13. Να διαθέτουν τα πιστοποιημένα από την ΕΒΑ κουτάβια τους πρωτίστως στα μέλη του Ομίλου.
 14. Οι ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων αρσενικών στο «Βιβλίο Επιλεγμένων Γεννητόρων» να δέχονται να τα ζευγαρώνουν με τα αντίστοιχα θηλυκά εγγεγραμμένα, καθ’ υπόδειξη της ΕΒΑ.
 15. Να έχουν πάντα μαζί τους, σε ειδική θήκη,  τα ενημερωμένα βιβλιάρια υγείας και άλλα απαραίτητα στοιχεία των ζώων τους, προς άμεση επίδειξη στο εκάστοτε αρμόδιο όργανο που διενεργεί έλεγχο.
 16. Να συμπληρώνουν με επιμέλεια το έντυπο κυνηγετικής δραστηριότητας του προγράμματος «ΑΡΤΕΜΙΣ».
 17. Να μεριμνούν με κάθε τρόπο στην προστασία της φύσης και γενικότερα του περιβάλλοντος και να καταγγέλλουν στους αρμόδιους φορείς και στον ΟΦΙΙΕ, οτιδήποτε θεωρούν εχθρικό προς αυτά, ειδικότερα δε γεγονότα λαθροθηρίας.
 18. Να μεριμνούν ώστε να μην μολύνουν τη φύση (μπουκάλια, καφέδες, κάλυκες) και η εν γένει εμφάνιση και συμπεριφορά τους να είναι πρέπουσα και να προσδίδει ξεχωριστό κύρος στον Όμιλο και στην Κυνηγετική Οικογένεια γενικότερα.

 

Άρθρο 4. Υποχρεώσεις Συλλόγου.
Ο Σύλλογος υποχρεούται :

 1. Να αποδέχεται τις εκδόσεις, εγκυκλίους και αποφάσεις του Κ.Ο.Ε. και των Οργάνων του.
 2. Σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Κροατικούς ομίλους, να ερευνά και να παρέχει κάθε μορφής ενημέρωση και δυνατότητα προς τα μέλη του για την προμήθεια καθαρόαιμων Ιστριακών ιχνηλατών.
 3. Να εξετάζει και να παρακολουθεί την αναπαραγωγή και να τηρεί «Βιβλίο Επιλεγμένων Γεννητόρων», για τη συνεχή βελτίωση της αναπαραγωγής.
 4. Να διοργανώνει Εκθέσεις Μορφολογίας με αυστηρή τήρηση των μορφολογικών προτύπων της φυλής.
 5. Να διοργανώνει (σύμφωνα με τη νομοθεσία) Αγώνες Πρακτικού Κυνηγίου σε τριχωτά θηράματα με υποχρεωτική συμμετοχή.
 6. Να ενημερώνει και να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στα μέλη του για τη συμμετοχή των χρονιάρικων πιστοποιημένων από την ΕΒΑ κουταβιών τους σε επίσημες εκθέσεις μορφολογίας και για Έλεγχο Φυσικών Προσόντων.
 7. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των µελών του σε εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια και συναφείς µε την Κυνολογία εκδηλώσεις.
 8. Να παρέχει κάθε μορφής διευκόλυνση προς τα μέλη του, για την πιστή τήρηση του καταστατικού και του παρόντος κανονισμού.
 9. Να διαγράφει άμεσα τα μέλη που με κάθε μορφής ενέργειές τους θα προσβάλουν το κύρος του ΟΦΙΙΕ, ειδικότερα στην περίπτωση που θα διωχτούν ή  θα καταδικαστούν για λαθροθηρία.

 

Άρθρο 5. Διάθεση κουταβιών από το Σωματείο.     
Το Σωματείο, για λογαριασμό των μελών του, δύναται να μεσολαβεί για τη διάθεση επιλεγμένων κουταβιών σε άλλα ενδιαφερόμενα μέλη του, αλλά μόνο από εγγεγραμμένες στον Κ.Ο.Ε. γέννες Επιλεγμένων Γεννητόρων και αφού προηγουμένως έχει τηρηθεί η διαδικασία ελέγχου ζευγαρώματος και γέννας από την Επιτροπή Βελτίωσης Αναπαραγωγής η οποία έχει εκδώσει σχετικό Πιστοποιητικό.

Άρθρο 6. Ταυτοποίηση σκυλιών.
Υποχρέωση όλων των μελών είναι να δηλώνουν στο Σωματείο τα προγραμματισμένα ζευγαρώματα των Επιλεγμένων Γεννητόρων τους (πριν αυτά πραγματοποιηθούν), και τις γέννες το πολύ 3 ημέρες μετά την ημέρα τοκετού. Ο έλεγχος των νεογέννητων κουταβιών θα πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο του Σωματείου το πολύ μέχρι πέντε (5) ημέρες μετά τη γέννησής τους με ευθύνη της Επιτροπής Βελτίωσης Αναπαραγωγής. Οι ιδιοκτήτες των θηλυκών είναι επίσης υποχρεωμένοι να δέχονται τον έλεγχο των κουταβιών από την αρμόδια Επιτροπή, οποτεδήποτε αυτή το ζητήσει.
Μέχρι την ηλικία των 70 ημερών, αλλά οπωσδήποτε πριν τη διάθεση των κουταβιών,  θα τοποθετείται microchip σε αυτά από τον συνεργαζόμενο κτηνίατρο και προαιρετικά θα μαρκάρονται με δερματοστιξία.
Ο αριθμός δερματοστιξίας είναι καθορισμένος και αποτελείται κατά τα τρία πρώτα ψηφία από έναν μοναδικό για κάθε μέλος «Κωδικό Εκτροφέα» τον οποίο χορηγεί αποκλειστικά ο Όμιλος, κατά δε τα επόμενα ψηφία κατ’ επιλογή του εκτροφέα, αρκεί να είναι διαφορετικός σε κάθε κουτάβι και να δηλώνεται στην Επιτροπή προς έγκριση, πριν το μαρκάρισμα. 

Άρθρο 7. Γενικές Συνελεύσεις - Εξουσιοδότηση κωλυόμενου
Λόγω της Πανελλήνιας εμβέλειας του Συλλόγου συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου και του κωλύματος μετακίνησης των μελών στην Κρήτη ως έδρα του Ομίλου, οι Γενικές Συνελεύσεις και ψηφοφορίες μπορούν να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής θεματολογίας στην ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου www.ofiie.gr.  Τα θέματα καθώς και ο αριθμός των ημερών συζήτησης και ψηφοφορίας θα ορίζεται από το Δ/Σ. Σε περίπτωση ορισμού Γενικής Συνέλευσης με υποχρεωτική παρουσία των μελών, δικαίωμα εξουσιοδότησης υπάρχει στην περίπτωση μόνιμης διαμονής εκτός Κρήτης. Από τα μέλη με μόνιμη κατοικία εντός Κρήτης δικαίωμα εξουσιοδότησης έχουν α) όσα μέλη αποδεδειγμένα έχουν σοβαρό λόγο υγείας, και β) όσα μέλη εκτελούν την στιγμή εκείνη εντεταλμένη εκπροσώπηση του Συλλόγου εκτός Κρήτης.

Άρθρο 8. Εγγραφές νέων μελών. 
Η διαδικασία εγγραφής νέων µελών ακολουθείται σύμφωνα µε το καταστατικό. Από τη χρονική στιγμή που το υποψήφιο µέλος υποβάλλει τη σχετική αίτηση σύμφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού, θα πρέπει το αργότερο εντός μηνός να συζητηθεί η αίτησή του στο Δ/Σ και να του κοινοποιηθεί η απόφαση αποδοχής η απόρριψης του αιτήματός του.  Υποψήφιο µέλος του οποίου η αίτηση εγγραφής έχει απορριφθεί, δικαιούται, εάν το επιθυμεί, να υποβάλλει νέα αίτηση για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Εάν το αίτημα του υποψηφίου απορριφθεί ξανά, δεν δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση εγγραφής πριν την παρέλευση τριετίας.

Άρθρο 9. Επιτροπές εργασίας
Οι Επιτροπές θα διορίζονται κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε ημερολογιακού έτους από το Δ/Σ του Συλλόγου, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτές. Υπεύθυνος για τον συντονισμό της κάθε ομάδας, μπορεί να είναι µέλος Δ/Σ, Τακτικό, Αρωγό, η επίτιμο, που θα διορίζεται από το Δ/Σ.
Για την προώθηση των σκοπών του ΟΦΙΙΕ και την υποβοήθηση του έργου του Δ/Σ, οι επιτροπές εκπονούν μελέτες και έρευνα αγοράς, συντάσσουν προτάσεις κ.λπ και τα υποβάλλουν στο Δ/Σ προς λήψη αποφάσεων. Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από το Δ/Σ χωρίς κατ’ ανάγκη να συμφωνούν με τις προτάσεις των επιτροπών. Οι επιτροπές δεν έχουν καμιά εκτελεστική εξουσία, παρά μόνο μετά από έγγραφη άδεια του Δ/Σ και της Γ/Σ.
Σημειώνεται ότι, το παραγόμενο έργο των µελών των Επιτροπών εργασίας είναι εθελοντικό µε στόχο αφενός την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρα 2, 3 και 27 του Καταστατικού, και αφετέρου να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία και την υποβοήθηση του έργου των οργάνων Διοίκησης και ελέγχου (Διοικητικό Συμβούλιο & Εξελεγκτική Επιτροπή).
Κάθε μορφής παραγόμενο έργο (υλικό η άϋλο) των ομάδων εργασίας δεν μπορεί να μεταβιβαστεί από αυτές σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει σχετική απόφαση - έγκριση της Γ/Σ του Συλλόγου. Τα στοιχεία, οι εργασίες, τα άρθρα, και οποιοδήποτε άλλο προϊόν πνευματικής η χειρονακτικής εργασίας προκύψει, θα είναι περιουσία του Συλλόγου. Ειδικότερα, το έντυπο και ψηφιακό υλικό θα φυλάσσεται µε ευθύνη του εκάστοτε Γραμματέα του Συλλόγου. Με την κατάθεση ­υποβολής αίτησης συμμετοχής τους, τα µέλη που θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε ομάδα εργασίας, ταυτόχρονα θα αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Σύλλογος δικαιούται να κάνει χρήση του έργου τους όπου και όποτε αυτός κρίνει σκόπιμο, µε αντάλλαγμα η µε χωρίς αντάλλαγμα. Παράλληλα µε την αίτηση αυτή θα παραιτούνται από οποιαδήποτε μελλοντική διεκδίκηση οικονομικού περιεχομένου από τον Σύλλογο η έναντι οποιουδήποτε τρίτου που πιθανόν μεταβιβάστηκε µέσω του Συλλόγου το έργο το οποίο ομαδικά η ατομικά προσέφεραν η θα προσφέρουν.

9.1. Επιτροπή τύπου, προβολής και ενημέρωσης ιστοσελίδας στο Internet.
Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι:

 1. Η σύνταξη άρθρων για έντυπα που επιθυμούν να φιλοξενήσουν τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
 2. Η προετοιμασία συνεντεύξεων σε διάφορα έντυπα, ραδιοφωνικές η τηλεοπτικές εκπομπές, προετοιμασία λόγων για εκδηλώσεις, διοργάνωση σεμιναρίων από εξειδικευμένα εκτός Συλλόγου άτομα, (κτηνιάτρους, κυνολόγους, θηραματολόγους, κ.λ.π.)
 3. Η έρευνα αγοράς για διαφημιστικά δώρα και έντυπο υλικό του ομίλου.
 4. Η ενημέρωση για θέματα ευπρεπούς εμφάνισης και συμπεριφοράς των μελών του Ομίλου στην καθημερινότητα της κυνηγετικής δραστηριότητας με σκοπό τη βελτίωση της «αρνητικής εικόνας του Έλληνα κυνηγού» που προσπαθούν να δημιουργήσουν στην κοινωνία οι αντικυνηγοί.
 5. Η εισαγωγή στην ιστοσελίδα του εγκεκριμένου από το Δ/Σ περιεχομένου, η διαρκής ενημέρωση της ιστοσελίδας µε τις δραστηριότητες του Συλλόγου, τα αποτελέσματα των διεθνών και πανελλαδικών εκθέσεων μορφολογίας και αγώνων εργασίας στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι Ιστριακοί Ιχνηλάτες, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Συλλόγου του τρέχοντος έτους στον ελλαδικό χώρο, κ.α.

 
 9.2. Επιτροπή κυνολογικών θεμάτων και βελτίωσης αναπαραγωγής.
Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι:

 1. Η συγκέντρωση έντυπου η ψηφιακού υλικού που αφορά θέματα κυνολογίας, (Διεθνείς Συνθήκες, νόμους, παραρτήματα κ.λπ).
 2. Να ενημερώνει το Δ/Σ για τις εξελίξεις στο τομέα που δραστηριοποιείται και να τηρεί σχετικό αρχείο.
 3. Να προτείνει καταξιωμένα και επιστημονικά καταρτισμένα σε θέματα κυνολογίας άτομα, για σεμινάρια των μελών.
 4. Να συνεργάζεται με τους κυνοφιλικούς ομίλους της Κροατίας για την εισαγωγή κουταβιών αρίστης γενεαλογίας και την προώθησή τους στα μέλη του Ομίλου.
 5. Να μελετά τα ιδιαίτερα μορφολογικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των σκυλιών των μελών του ομίλου, ώστε να πληροφορεί και να προτείνει κατάλληλα ζευγαρώματα, ή να αποκλείει κάποια από την αναπαραγωγική διαδικασία ως ακατάλληλα. 
 6. Να διενεργεί, μαζί με τον συνεργαζόμενο κτηνίατρο, έλεγχο ζευγαρωμάτων και γεννών, να ενημερώνει τα μέλη για θέματα ταυτοποίησης και γενεαλογίου και να μεριμνά για τη δερματοστιξία των κουταβιών.
 7. Να υποδεικνύει γενικά και να ενημερώνει τα μέλη του Ομίλου για θέματα κατάλληλων συνθηκών κατοικίας, διατροφής και προληπτικής ιατρικής των ζώων.

9.3. Επιτροπή περιβαλλοντολογικών θεμάτων.
Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής αυτής είναι:

 1. Να μεριμνά ώστε να ενημερώνει κάθε μέλος του Ομίλου το έντυπο κυνηγετικής δραστηριότητας του προγράμματος «ΑΡΤΕΜΙΣ», να συγκεντρώνει όλα τα έντυπα, να δημιουργεί συγκεντρωτικό αρχείο και να τα αποστέλλει στη διεύθυνση του προγράμματος.
 2. Να ενημερώνεται και να τηρεί ημερολόγιο και σημειώσεις για μεγάλες αυξομειώσεις στους θηραματικούς πληθυσμούς συγκεκριμένων περιοχών, εξ’ αιτίας αύξησης επιβλαβών σαρκοφάγων ή ανθρώπινων παρεμβάσεων, έξαρση λαθροθηρίας, ή οποιονδήποτε άλλων νομίμων ή παράνομων δραστηριοτήτων.
 3. Να προτείνει τη συμμετοχή ή τη διοργάνωση από τον Όμιλο δραστηριοτήτων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση των θηραματικών πληθυσμών.
 4. Να συγκεντρώνει οποιαδήποτε στοιχεία καταστροφής, μόλυνσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος και της φυσικής ισορροπίας από ανθρώπινες παρεμβάσεις και δραστηριότητες.
 5. Να μελετά τρόπους και μεθόδους πίεσης στους αρμόδιους φορείς για την αποτελεσματική καταπολέμηση των αδέσποτων σκυλιών και την εφαρμογή των σχετικών νόμων περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και περί της προστασίας των ζώων από εκμετάλλευση.

9.4. Επιτροπή οικονομικού προϋπολογισμού και χορηγιών.

 1. Η Επιτροπή αυτή θα δραστηριοποιείται σε πάσης φύσεως θέματα μελέτης οικονομικού προϋπολογισμού που είναι αναγκαίοι για λήψεις αποφάσεων από το Δ/Σ.
 2. Εξεύρεση χορηγιών και διοργάνωσης ή συμμετοχής του ομίλου σε πάσης φύσης εκδηλώσεων, σεμιναρίων  και εκθέσεων, σχετικών με τους σκοπούς του Ομίλου.

Άρθρο 10 παροχή κινήτρων για συμμετοχή στις Επιτροπές εργασίας

Πρόσωπα που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας και αποδεδειγμένα προσφέρουν έργο στον τομέα που έχουν αναλάβει, θα έχουν προνομιακά το δικαίωμα να παρίστανται σε συνεδριάσεις του Δ/Σ του Συλλόγου σε θέματα αρμοδιότητάς τους και να γνωμοδοτούν για τα θέματα αυτά.
Το εκάστοτε Δ/Σ δύναται, σε αναγνώριση των προσφερομένων υπηρεσιών κάποιων Επιτροπών η προσώπων που διακρίθηκαν για την συμμετοχή τους σε αυτές, να προτείνει στην Γ/Σ περαιτέρω τρόπους ανταμοιβής των.