ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωματείου με την επωνυμία
«ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» με διακριτικό τίτλο (ΟΦΙΙΕ)

Άρθρο 1ο
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σωµατείο, µη κερδοσκοπικό, µε την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ», µε έµβληµα το κεφάλι ενός σκύλου φυλής Istarski Kratkodlaki gonic και µε έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης. Προϊσταμένη αρχή του Σωματείου είναι ο ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟΕ).

Άρθρο 2ο
ΣΚΟΠΟΣ

α) Η προώθηση και διάδοση της υπεύθυνης και οργανωμένης κυνοφιλίας στην Ελλάδα των καθαρόαιμων Ιστριακών Ιχνηλατών και συγκεκριμένα των φυλών:

  1. Istarski Kratkodlaki gonic (FCI standard Νο 151)
  2. Istarski Ostrodlaki gonic (FCI standard Νο 152)

β) Η ενθάρρυνση και η καθοδήγηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας, της ερασιτεχνικής εκτροφής και εκπαίδευσης των Ιστριακών Ιχνηλατών, με βάση την εθελοντική συμμετοχή και την ενότητα.
γ) Η προάσπιση και βελτίωση των μορφολογικών χαρακτηριστικών, ψυχικών και πνευματικών χαρισμάτων των Ιστριακών Ιχνηλατών, σύμφωνα µε τα αναγνωρισμένα από το F.C.I. - και κατ’ επέκταση τον Κ.Ο.Ε - πρότυπα των φυλών αυτών.
δ) Η διοργάνωση εκθέσεων μορφολογίας, κυνηγετικών αγώνων, αγώνων εργασίας Ιστριακών Ιχνηλατών, επιμορφωτικών σεμιναρίων και κάθε είδους εκδηλώσεων, που αφορούν τους Ιστριακούς Ιχνηλάτες και που συμβάλλουν στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.
ε) Η ανάπτυξη, η πειθαρχία, το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών.
στ) Η συμμετοχή με προσωπική ευθύνη των μελών στην προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος.

 
Άρθρο 3ο
ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΣΚΟΠΩΝ

Οι σκοποί του Σωματείου επιτυγχάνονται:                                                                       
α) Με τη διοργάνωση κυνολογικών εκδηλώσεων (κυνηγετικών αγώνων, αγώνων εργασίας, εκθέσεων μορφολογίας) για τους Ιστριακούς Ιχνηλάτες.
β) Με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, προβολών και εκδηλώσεων για τα µέλη του Σωματείου, αλλά και για ενημέρωση τρίτων, που σκοπεύουν να γίνουν µέλη του Σωματείου.
γ) Με την έκδοση έντυπου ενημερωτικού και επιμορφωτικού υλικού και τη διανομή του στα µέλη του Σωματείου και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
δ) Με τη συνεργασία του µε άλλα συναφή κυνοφιλικά µη κερδοσκοπικά Σωματεία και ειδικότερα µε τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.), Σωματείο µη κερδοσκοπικό, τον οποίο αναγνωρίζει από τώρα σαν την ανώτατη κυνολογική αρχής στην Ελλάδα και αποδέχεται το καταστατικό και τον εσωτερικό του κανονισμό, καθώς και τις ενδεχόμενες αλλαγές αυτών.

 

Άρθρο 4ο
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Τα µέλη του Σωματείου είναι τακτικά, αρωγά και επίτιμα.
α) Τακτικά µέλη θεωρούνται τα ιδρυτικά µέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι».
β) Αρωγά µέλη μπορούν να γίνουν, ύστερα από σχετική αίτησή τους προς το Σωματείο, ενήλικες και των δύο φύλων, κυνόφιλοι των Ιστριακών ιχνηλατών καθώς και όσοι αποδεχόμενοι τους σκοπούς του Σωματείου, επιθυμούν να εργασθούν προς επίτευξη αυτών ή επιθυμούντες να συντελέσουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου ενισχύουν αυτόν οικονομικώς αποδεχόμενοι το καταστατικό και τον εκάστοτε κανονισμό. Τα αρωγά µέλη καταβάλλουν πλήρη εγγραφή και συνδρομή, όπως τα τακτικά µέλη, έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις µε αυτά, εκτός του δικαιώματος του «εκλέγειν και του εκλέγεσθαι», το οποίο έχουν µόνο τα τακτικά µέλη.
Τα αρωγά µέλη, αφού συμπληρώσουν δύο (2) έτη ευδόκιμης θητείας και εφ' όσον είναι ταμειακώς εντάξει, μπορούν να γίνουν τακτικά, ύστερα από σχετική αίτησή τους προς το Σωματείο, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη πρόταση δύο (2) ήδη τακτικών µελών, περί της καταλληλότητάς τους.
Οι αιτήσεις των αρωγών µελών, προκειμένου αυτά να γίνουν τακτικά, επικυρώνονται, εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, από τη Γενική Συνέλευση.
Κάθε τακτικό µέλος έχει δικαίωμα να προτείνει κάθε έτος μέχρι δύο (2) αρωγά µέλη, που επιθυμούν να γίνουν τακτικά.
γ) Επίτιμα µέλη μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής, όσοι προσέφεραν ή δύνανται να προσφέρουν στο Σωματείο µε το κύρος, την προσωπικότητα και τη δράση τους εξαιρετικές υπηρεσίες και όσοι εργάσθηκαν για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου. Τα επίτιμα µέλη, ανακηρύσσονται από το Δ/Σ του Σωματείου µε παμψηφία των µελών του, τα δε µέλη αυτά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά µόνο δικαίωμα λόγου σ’ αυτές.
Κάθε µέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο ελεύθερα, η αποχώρησή του όμως από αυτό, ισχύει για το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο γίνεται η αποχώρηση.

 

Άρθρο 5ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1) Κάθε τακτικό ή αγωγό µέλος οφείλει να καταβάλει στο ταμείο του Σωματείου, για την αρχική εγγραφή του σ’ αυτό το ποσό των Ευρώ τριάντα (€ 30).
Πέρα δε από το ποσό αυτό, κάθε µέλος, τακτικό ή αρωγό έχει υποχρέωση να καταβάλει στο ταμείο του Σωματείου ετήσια συνδρομή από ευρώ είκοσι (€ 20).
Τα πιο πάνω ποσά είναι δυνατόν να αυξομειώνονται, ύστερα από απόφαση του Δ/Σ. 
2) Τα µέλη που καθυστερούν να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους πάνω από ένα χρόνο, καλούνται εγγράφως από το Δ/Σ του Σωματείου να τακτοποιήσουν την οφειλή τους και σε περίπτωση µη συμμόρφωσής τους διαγράφονται από µέλη του Σωματείου. Αν, μετά τη διαγραφή τους, καταβάλλουν τα οφειλόμενα στο Σωματείο, μπορούν, ύστερα από απόφαση του Δ/Σ να επανεγγραφούν στο Σωματείο ως µέλη, µε την ιδιότητα που είχαν πριν από τη διαγραφή τους.
3) Τα τακτικά µέλη συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου µε δικαίωμα ψήφου, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει την ημέρα της σύγκλισής της και μπορούν να λάβουν οποιοδήποτε αξίωμα, που προβλέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού αυτού, αφού τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες.
4) Τα µέλη είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες των συνελεύσεων και των άλλων οργάνων του ομίλου, να εκτελούν τις αποφάσεις αυτών και των εν γένει φορέων διαχείρισης του Σωματείου, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Συντάγματος και τους νόμους περί θήρας και µε όσα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Σωματείου.

 

Άρθρο 6ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Η αδικαιολόγητη απουσία τακτικού µέλους από δύο συνεχόμενες Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου έχει ως συνέπεια την απώλεια της ιδιότητάς του ως τακτικού µέλους αυτού.
2) Αν τακτικό μέλος του Σωματείου, με τη δραστηριότητά του παραβεί κατάφωρα τις διατάξεις περί Σωματείων ή οποιαδήποτε ουσιώδη διάταξη του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού του Σωματείου, ή προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην εξαπάτηση, στη δυσφήμιση ή στην καταδολίευση του Σωματείου, τότε το Δ/Σ επιβάλλει στο εγκαλούμενο µέλος μια από τις ακόλουθες ποινές, ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώματος και μετά την απολογία αυτού:
α) της έγγραφης παρατηρήσεως, β) της αυστηρής έγγραφης επιπλήξεως, γ) της προσωρινής ή οριστικής στερήσεως του δικαιώματος συμμετοχής του µέλους σε ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις του Ομίλου και δ) της οριστικής διαγραφής, εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση
3) Κατά των µελών του Δ/Σ την πειθαρχική εξουσία, για τους προαναφερθέντες λόγους, ασκεί η Γενική Συνέλευση, η οποία επιβάλει ανάλογα µε τη βαρύτητα του παραπτώματος, τις ποινές:
α) της έγγραφης παρατηρήσεως, β) της αυστηρής έγγραφης επιπλήξεως, γ) της προσωρινής ή οριστικής στερήσεως του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ/Σ, δ) της εκπτώσεως από το αξίωμα και ε) της οριστικής αποβολής από το Σωματείο.
4) Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίνει την οριστική διαγραφή των απλών µελών του Σωματείου καθώς και εκείνη που απαγγέλει την έκπτωση από το αξίωμα ή την οριστική αποβολή του µέλους του Δ/Σ λαμβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων µελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα των 15. Το εγκαλούμενο µέλος δεν ψηφίζει.
Κατά της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως περί οριστικής διαγραφής µέλους ή οριστικής αποβολής µέλους του Δ/Σ, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο (άρθρο 88 Α.Κ. ).

 

Άρθρο 7ο
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πόροι του Σωματείου είναι:
α) Τα δικαιώματα εγγραφής των µελών του
β) Οι ετήσιες συνδρομές
γ) Οι προαιρετικές εισφορές των µελών
δ) Οι δωρεές, κληροδοσίες, το προϊόν εράνων και οι εισπράξεις που προέρχονται από κάθε φύσεως εκδηλώσεις του Σωματείου, στα πλαίσια του σκοπού του.
ε) Εκδόσεις εντύπων, προβολή του Σωματείου δι’ άλλων μέσων μαζικής επικοινωνίας (π.χ. βιβλίων, εντύπων, VIDΕΟταινιών, φωτογραφιών άλµπουμ και άλλου διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού κ.λ.π. )
στ) Κάθε απρόβλεπτο έσοδο από νόμιμη αιτία.

 

Άρθρο 8ο
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Ο Όμιλος ανακηρύσσει ευεργέτες του, εκείνους οι οποίοι του προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση.

 

Άρθρο 9ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται για δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση, µε δύο (2) αναπληρωματικά µέλη του, σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των τακτικών µελών. Ως αναπληρωματικά µέλη θεωρούνται οι κατά σειρά ψήφων προτιμήσεως επόμενοι των επτά εκλεγέντων µελών. Το Δ/Σ που προέρχεται από τις εκλογές, ανέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας µε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των µελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Ομίλου. Τα λοιπά µέλη μπορούν να οριστούν ως αναπληρωτές αυτών, για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπεται ρητά η αναπλήρωσή τους στο παρόν καταστατικό.

 

Άρθρο 10ο

Το Δ/Σ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή όποτε ζητηθεί από τρία µέλη του, βρίσκεται δε σε απαρτία αν είναι παρόντα τα (4) τέσσερα από τα µέλη του.

Άρθρο 11ο

Οι συνεδριάσεις του Δ/Σ συγκαλούνται μετά από πρόσκληση του προέδρου και οι αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Δ/Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ/Σ θεωρείται ότι παραιτήθηκε και στη θέση του εισέρχεται το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό µέλος. Το ίδιο ισχύει και για κάθε περίπτωση κενώσεως θέσης από κάθε άλλη αιτία.
Τα µέλη του Δ/Σ απόντα ή κωλυόμενα δι’ οιονδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται από έτερο µέλος του Δ/Σ οριζομένου δια επιστολής ή τηλεγραφήματος. Έκαστος όμως των Συμβούλων δύναται να αντιπροσωπεύει εγκύρως µόνο έναν έτερο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δε δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα µη ανήκοντα σε αυτό. Τα κωλυόμενα μέλη του Δ/Σ δύναται να αναπτύσσουν την άποψή τους επί θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης μέσω προσωπικής αλληλογραφίας, αντίγραφο της οποίας εφοδιάζουν το έτερο μέλος του Δ/Σ το οποίο τους αντιπροσωπεύει και κοινοποιούν στον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Δ/Σ.

Άρθρο 12ο

Το Δ/Σ έχει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου, ενεργώντας συλλογικά. Αποφασίζει για κάθε θέμα και ενεργεί κάθε πράξη, επιτρεπόμενη από το Νόμο και το καταστατικό, εκτός από εκείνες για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, συντάσσει και υποβάλλει προς αυτήν την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, τον Ισολογισμό του περασμένου χρόνου και τον Προϋπολογισμό του επομένου, μεριμνά για τη συγκέντρωση των πόρων του Σωματείου και για την επωφελή τους εκμετάλλευση.

 

Άρθρο 13ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κ.λ.π.

Ο Πρόεδρος του Δ/Σ εκπροσωπεί το Σωματείο στα Δικαστήρια και σε άλλες Αρχές, καθώς και σε κάθε εξώδικη σχέση του Σωματείου. Συγκαλεί και διευθύνει, µε βάση τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τις συνεδριάσεις του Δ/Σ και υπογράφει όλα τα έγγραφα του Σωματείου, τα πρακτικά του Δ/Σ και των Γ/Σ κλπ.

 

Άρθρο 14ο

Τον Πρόεδρο σε κάθε περίπτωση που απουσιάζει συμπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τούτον ένα από τα µέλη του Δ/Σ που ορίζεται από την πλειοψηφία του.

 

Άρθρο 15ο

Ο Γενικός Γραμματέας διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ/Σ και των Γενικών Συνελεύσεων, το μητρώο των µελών, φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου και γενικά, διευθύνει τη γραφική του υπηρεσία, συνυπογράφοντας µε τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο.

Άρθρο 16ο

Ο Ταμίας έχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου, συνεπικουρούμενος από λογιστή που παρακολουθεί & απεικονίζει λογιστικά έναντι όλων των οργάνων του Σωματείου, κάθε δεδομένο της οικονομικής διαχείρισης. Ο Ταμίας εισπράττει τις συνδρομές και τα άλλα έσοδα, εκδίδοντας, υποχρεωτικά, διπλότυπες αποδείξεις, που υπογράφονται και από τον Πρόεδρο και ενεργεί τις πληρωμές και τις τυχόν καταθέσεις και αναλήψεις από Τράπεζες. Τηρεί υπ' ευθύνη του τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία για την ορθότητα της απεικόνισης των οποίων, συνυπεύθυνος έναντι όλων των οργάνων του Σωματείου είναι ο λογιστής. Συντάσσει τους Ισολογισμούς και Προϋπολογισμούς µε τη βοήθεια του λογιστή, που συνυπογράφονται από τα µέλη του Δ/Σ και υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση. Τον Ταμία, σε περίπτωση απουσίας του, αναπληρώνει µέλος του Δ/Σ, µε απόφαση αυτού.

 

Άρθρο 17ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την ημέρα της εκλογής του Δ/Σ, μαζί µε τα µέλη του εκλέγεται από τη Γ/Σ Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή και δύο αναπληρωματικά µέλη της, η θητεία της οποίας είναι διετής, όπως του Δ/Σ. Την επομένη της εκλογής της, η Επιτροπή αυτή εκλέγει μεταξύ των µελών της τον Προϊστάμενό της. Έργο της εξελεγκτικής επιτροπής είναι ο ετήσιος έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου, του Προϋπολογισμού και Ισολογισμού του, της νομιμότητας των δαπανών του και της νόμιμης τηρήσεως των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µελών, που είναι η μόνη αρμόδια για την απαλλαγή του Δ/Σ από κάθε διαχειριστική ευθύνη. Η έκθεση αυτή καταχωρείται στα πρακτικά της Γ/Σ.   

 

Άρθρο 18ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Σωματείου και αποφασίζει, σύμφωνα µε το Νόμο και το παρόν καταστατικό, για όλα τα θέματα που το αφορούν. Συγκαλείται τακτικά κάθε χρόνο Απρίλιο, µε πρόσκληση του Προέδρου του Δ/Σ και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το Δ/Σ ή η Εξελεγκτική Επιτροπή, ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς εντάξει µελών του Σωματείου, µε έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, οπότε το Δ/Σ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει αμέσως τη Γ/Σ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ/Σ που ανακοινώνεται στα µέλη 10 ημέρες πριν τη σύγκλησή της και που αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Σωματείου. Στην πρόσκληση αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως. Σε περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας, η Γ/Σ επαναλαμβάνεται, χωρίς νεότερη πρόσκληση, μετά από 8 ημέρες στον ίδιο τόπο και χρόνο µε τα ίδια θέματα και υπάρχει απαρτία όσα µέλη και αν είναι παρόντα.
Συμμετέχουν µόνο τα τακτικά µέλη, τις εργασίας όμως αυτής δύνανται να παρακολουθήσουν και τα αρωγά και επίτιμα µέλη, άνευ δικαιώματος ψήφου και µόνο µε το δικαίωμα λόγου. Σε περίπτωση που ζητούν τον λόγο περισσότερα του ενός αρωγά ή επίτιμα µέλη, ο Πρόεδρος της Γ/Σ δίδει τον λόγο σε δύο αρωγά και ένα επίτιμο.
Η Γ/Σ έχει απαρτία, εκτός από αντίθετη περίπτωση που προβλέπεται στο παρόν, όταν είναι παρόντα σ' αυτήν τουλάχιστον το ½ συν 1 ταμειακώς εντάξει μελών.
Στη Γ/Σ προεδρεύει µέλος του Σωματείου, που εκλέγεται μόλις αρχίσει η συνεδρίασή της, µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της και δεν έχει την ιδιότητα του µέλους του Δ/Σ. Οι αποφάσεις της Γ/Σ παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και µε ανάταση του χεριού εκτός αν αποφασισθεί ως αναγκαία η διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της Γ/Σ  έχει τη νικώσα ψήφο.
Μέλη τακτικά απόντα κωλυόμενα δι' οιονδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στη Γ/Σ  δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται δι' ετέρου τακτικού μέλους (οριζόμενου δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος). Έκαστο όμως των τακτικών µελών δύναται να αντιπροσωπεύει μόνον (ένα) έτερο τακτικό µέλος.
Η Γ/Σ αποφασίζει αποκλειστικά, για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, για την τροποποίηση του καταστατικού του και τη διάλυση αυτού. Στις παραπάνω όμως περιπτώσεις, απαιτείται η παρουσία των μισών συν ενός τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών µελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Στην τακτική Γ/Σ υποβάλλονται από το Δ/Σ για έγκριση η έκθεση πεπραγμένων, ο Ισολογισμός και ο Προϋπολογισμός, μαζί µε την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 19ο

Με την απόφαση της Γ/Σ που αφορά στη διάλυση του Σωματείου, πρέπει να διορίζονται δύο εκκαθαριστές σε περίπτωση δε µη διορισμού τους, σαν εκκαθαριστές θεωρούνται ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Σωματείου, των οποίων οι ευθύνες και το έργο τους προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 

Άρθρο 20ο
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κάθε δύο (2) χρόνια, το μήνα Απρίλιο η Τακτική Γ/Σ εκλέγει µε μυστική ψηφοφορία, τα µέλη του Δ/Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Δ/Σ, μέχρι την παραμονή των αρχαιρεσιών, οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων, όλα τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, σε ένα και µόνο ψηφοδέλτιο. Κάθε µέλος δικαιούμενο ψήφου εκλέγει τα πρόσωπα της προτιμήσεώς του, θέτοντας δίπλα στο όνομα τους σταυρό, δικαιούται δε να βάλει τόσους σταυρούς προτιμήσεως, όσος και ο αριθμός των εκλεγομένων µελών του Δ/Σ δηλαδή μέχρι (5) πέντε. Ψηφοδέλτια µε διαγραφές και άλλα σημάδια χαρακτηριστικά, που παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, κηρύσσονται από τη Γ/Σ άκυρα. Από τα µέλη που περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο, θεωρούνται επιτυχόντα και εκλεγόμενα, εκείνα που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως. Τα δύο επόμενα σε αριθμό ψήφων µέλη, θεωρούνται εκλεγέντα ως αναπληρωματικά. Στην παραπάνω ψηφοφορία συμμετέχουν µόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα µέλη. Η διαδικασία τηρείται και για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 21ο
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙTPOΠH

Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από τη Γ/Σ, κατά την έναρξή της, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή,. Η Επιτροπή αυτή έχει την εποπτεία και την ευθύνη των εκλογών. Μοιράζει τα ψηφοδέλτια και κάνει τη διαλογή τους, ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργεί κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν. Για όλα αυτά, συντάσσεις ειδικό πρακτικό, το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως. Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορούν να εκλεγούν υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.
Η εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και διενεργεί τις εκλογές. Προετοιμάζει και φέρνει την ευθύνη της ψηφοφορίας. Μετά το τέλος της κάνει διαλογή ψηφοδελτίων, ανακηρύσσει επιτυχόντες και καταρτίζει σχετικό πίνακα εκλεγέντων και επιλαχόντων με σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε. 
Για την εκλογή, τη διαλογή των ψήφων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής.

 

Άρθρο 22ο

Το Δ/Σ που προέρχεται από τις αρχαιρεσίες, συγκροτείται σε σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του την 1η Μαΐου.

 

Άρθρο 23ο
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στην τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Αυτή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του ταμείου, με βάση το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του συλλόγου. Συντάσσει έκθεση για τη διαχείριση του συλλόγου από το Δ.Σ. και την υποβάλλει στη Γ.Σ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση, εκλέγει τον πρόεδρο της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.

 

Άρθρο 24ο

    Το διαχειριστικό έτος αρχίζει από την 15η Μαΐου και λήγει την 14η  Μαΐου του επόμενου έτους. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα και υποβάλλονται στην πρώτη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο για έγκριση.

 

Άρθρο 25ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

          Ο σύλλογος διαλύεται αυτοδίκαια αν παραμείνουν λιγότερα από δέκα (10) μέλη ή αν συντρέξουν οι λόγοι που ορίζονται στο νόμο. Επίσης ο σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευση, εφόσον παρίστανται το 50% συν 1 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών και συμφωνούν τα ¾ των παρόντων.

 

Άρθρο 26ο

     Σε περίπτωση διάλυσης ο σύλλογος περιέρχεται αμέσως σε κατάσταση εκκαθάρισης και υφίσταται μόνο για τις ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Ως εκκαθαριστές εκλέγονται στην παραπάνω συνέλευση τρία (3) μέλη του συλλόγου, τα οποία σε ορισμένο από της Γ.Σ. χρονικό διάστημα υποχρεούνται να προβούν στην εκκαθάριση της περιουσίας του συλλόγου.
Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εκλέξει εκκαθαριστές, τότε αυτούς διορίζει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, μετά από αίτηση του Δ.Σ. Με αυτό τον τρόπο αντικαθίστανται οι υπάρχοντες εκκαθαριστές εξ αιτίας σπουδαίων λόγων.
Αφού περατωθεί η εκκαθάριση, η τυχόν περιουσία που θα μείνει σε χρήματα, χρεόγραφα, κινητά ή ακίνητα, όπως και το αρχείο του συλλόγου περιέρχονται στον Πρόεδρο του τελευταίου Δ.Σ.

 

Άρθρο 27ο
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Με απόφαση τής Γ/Σ μπορούν να συσταθούν ειδικές επιτροπές µελών, για τη μελέτη και προώθηση των σκοπών του Σωματείου και υποβοήθηση του έργου του Δ/Σ. Το Δ/Σ έχει δικαίωμα να συντάξει εσωτερικό κανονισμό με τον οποίο θα ορίζονται λεπτομερώς οι διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του Σωματείου. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν ισχύει πριν εγκριθεί από τη Γ/Σ και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις διατάξεις και τα άρθρα του Καταστατικού τούτου.

 

Άρθρο 28ο
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα, η οποία έχει στο κέντρο το κεφάλι ενός σκύλου, φυλής Istarski Kratkodlaki gonic, περιμετρικά, με επίκεντρο το πάνω μέρος, την ονομασία του Σωματείου: «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ». Η σφραγίδα μπαίνει δίπλα στα ονόματα του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, σε όλα τα έγγραφα του Σωματείου.

 
Άρθρο 29ο

Ότι δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, θεωρείται ρυθμιζόμενο από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα και του εσωτερικού κανονισμού.

 

Άρθρο 30ο

Το παρόν καταστατικό που περιέχει 30 άρθρα και αφού αναγνώσθηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρον και στο σύνολο, και τελικά υπογράφηκε από τους ιδρυτές του, όπου την ίδια ημέρα εξέλεξαν προσωρινά Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξουσιοδοτείται να αποδεχτεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες θα υποδειχτούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του.
Το προσωρινό Δ/Σ, του οποίου η θητεία λήγει δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την έγκριση του παρόντος από το αρμόδιο Δικαστήριο, οπότε υποχρεωτικά θα γίνει έκτακτη Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ/Σ και Εξελεγκτικής Επιτροπής, εξουσιοδοτείται και ενεργεί ότι χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Ρέθυμνο 1 Ιανουαρίου 2010