ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Ο «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» ιδρύθηκε στις … και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικό κυνοφιλικό σωματείο, προϊσταμένη αρχή του οποίου είναι ο ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟΕ).
Έδρα του σωματείου είναι το Ρέθυμνο Κρήτης.

Συνοπτικά, οι σκοποί του Σωματείου είναι:
α) Η προώθηση και διάδοση της υπεύθυνης και οργανωμένης κυνοφιλίας στην Ελλάδα των καθαρόαιμων Ιστριακών Ιχνηλατών και συγκεκριμένα των φυλών:

  1. Istarski Kratkodlaki gonic (FCI standard Νο 151)
  2. Istarski Ostrodlaki gonic (FCI standard Νο 152)

β) Η ενθάρρυνση και η καθοδήγηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας, της ερασιτεχνικής εκτροφής και εκπαίδευσης των Ιστριακών Ιχνηλατών, με βάση την εθελοντική συμμετοχή και την ενότητα.
γ) Η προάσπιση και βελτίωση των μορφολογικών χαρακτηριστικών, ψυχικών και πνευματικών χαρισμάτων των Ιστριακών Ιχνηλατών, σύμφωνα µε τα αναγνωρισμένα από το F.C.I. - και κατ’ επέκταση τον Κ.Ο.Ε - πρότυπα των φυλών αυτών.
δ) Η διοργάνωση εκθέσεων μορφολογίας, κυνηγετικών αγώνων, αγώνων εργασίας Ιστριακών Ιχνηλατών, επιμορφωτικών σεμιναρίων και κάθε είδους εκδηλώσεων, που αφορούν τους Ιστριακούς Ιχνηλάτες και που συμβάλλουν στην επίτευξη των πιο πάνω σκοπών.
ε) Η ανάπτυξη, η πειθαρχία, το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών.
στ) Η συμμετοχή με προσωπική ευθύνη των μελών στην προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος.

Οι σκοποί του Σωματείου επιτυγχάνονται:
α) Με τη διοργάνωση κυνολογικών εκδηλώσεων (κυνηγετικών αγώνων, αγώνων εργασίας, εκθέσεων μορφολογίας) για τους Ιστριακούς Ιχνηλάτες.
β) Με τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, προβολών και εκδηλώσεων για τα µέλη του Σωματείου, αλλά και για ενημέρωση τρίτων, που σκοπεύουν να γίνουν µέλη του Σωματείου.
γ) Με την έκδοση έντυπου ενημερωτικού και επιμορφωτικού υλικού και τη διανομή του στα µέλη του Σωματείου και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
δ) Με τη συνεργασία του µε άλλα συναφή κυνοφιλικά µη κερδοσκοπικά Σωματεία και ειδικότερα µε τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.), Σωματείο µη κερδοσκοπικό, τον οποίο αναγνωρίζει από τώρα σαν την ανώτατη κυνολογική αρχής στην Ελλάδα και αποδέχεται το καταστατικό και τον εσωτερικό του κανονισμό, καθώς και τις ενδεχόμενες αλλαγές αυτών.